Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 1 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți.PDF 382.95 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 2 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022.PDF 499.99 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 3 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Comandău.PDF 825.04 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 4 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu ce aparține domeniului public al comunei Comandău, cu destinație de cabinet dentar.PDF 572.88 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 5 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Comandău.PDF 273.37 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 6 privind aprobarea bugetului general al comunei Comandău, jud. Covasna, pentru anul 2023.PDF 321.14 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 7 privind modificarea Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 48 din 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici....PDF 843.31 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 8 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personaul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din cadrul aparatului de spec. al Primarului comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 421.06 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 9 privind stabilirea prețului de referință pentru anul 2023 a materialului lemnos pe picior valorificat din fondul forestier propr. publică a com. Comandău, jud. Covasna.PDF 522.28 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 10 privind valorificarea lemnului de foc către populație din fondul forestier propr. publică a com. Comandău și stabilirea prețului de pornire (APV 3007).PDF 283.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 11 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23649 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 435.18 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 12 privind modificarea Capitolelor III și VI al Anexei nr. 1 la Hot. nr. 63 din 2022 privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale, pe teritoriul administrativ al comunei Comandău, pentru anul fiscal 2023.PDF 492.55 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 13 privind delegarea jud. Covasna pt a participa cu proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unor unități de înv. preuniv. rurale și a unităților conexe din jud. Covasna.PDF 658.98 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 14 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Comandău, pe trimestrul IV și integral pentru anul 2022.PDF 335.02 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 15 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23585 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 439.77 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 16 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23195 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 440.88 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 18 privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenți personal ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II anului 2022.PDF 391.45 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 19 privind valorificarea materialului lemnos lângă drum auto către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier propr. publică a com. Comandău, jud. Covasna și stabilirea prețului de pornire.PDF 421.6 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 20 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Comandău în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.PDF 426.72 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 22 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 335.13 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 23 privind modificarea statului de funcții aparatului de specialitate al primarului comunei Comandău.PDF 581.4 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 24 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963.PDF 324.54 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 26 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2067 din 16.09.2002 având ca obiect concesionarea unor suprafețe de teren de 899 mp încheiat între com. Comandău și Olten Decebal-Ioan.PDF 400.54 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 27 privind modificarea Hotărârii nr. 17 din 2023 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 08 din 2023 privind stab. salar. de bază pentru funcționarii publici și personalul contr. din cadrul f. oc. Administrație....PDF 463.33 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 28 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul f. oc. Administrație din cadrul ap. de spec. al Primarului com. Comandău, jud. Covasna.PDF 461.46 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 29 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Comandău.PDF 260.57 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 30 privind stabilirea indemnizației lunare, de care beneficiază consilierii locali, începând cu data de 1 apr. 2023.PDF 399.69 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 31 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Comandău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu-Secuiesc, Covasna.PDF 394.38 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 32 privindaporbarea participării Comunei Comandău, jud. Covasna, prin Consiliul Local al com. Comandău, la Parteneriatul LEADER cu den. Asociația Grupul de Acțiune Local PROGRESSIO în ved. dep. spr. preg. și a impl....PDF 659.98 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 33 privind aprobarea caietului de sarcini și a devizului pentru investiția Reparații capitale trotuare și șanț Comandău 2023.PDF 338.38 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 34 privind aprobarea caietului de sarcini și a devizului pentru investiția Reparații capitale și asfaltare drum Comandău 2023.PDF 340.82 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 35 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 310.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 36 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Comandău, pe trimestrul I.PDF 414.03 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 37 privind aprobarea caietului de sarcini privind Servicii de exploataree forestieră masă lemnoasă toate fazele până la drum auto.PDF 335.25 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 38 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 299.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 39 privind valorificarea materialului lemnos pe picior, către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier prpoprietate publică a com. Comandău, jud. Covasna și stabilirea prețului de pornire.PDF 411.92 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 40 privind valorificarea materialului lemnos lângă drum auto către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a comunei Comandău, jud. COvasna și stabilirea prețului de pornire.PDF 398.52 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 41 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. Cadastral 23616, în suprafață de 4446 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 427.18 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 42 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23657, în suprafață de 1616 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 424.81 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 43 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23617, în suprafață de 2699 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 425.91 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 44 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23678, în suprafață de 2200 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 426.53 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 45 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23679, în suprafață de 5928 mp, din care 4399 extravilan și 1529 intravilan, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 445.17 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 47 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 300.35 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 48 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Comandău.PDF 250.71 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 49 privind organizarea și sărbătorirea Zilelei comunei Comandău, jud. Covasna în anul 2023.PDF 367.69 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 50 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 308.29 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 51 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Comandău pe trimestrul II anul 2023.PDF 390.8 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 52 privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I, anului 2023.PDF 355.64 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 53 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Comandău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.PDF 462.73 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 54 privind aprobarea caietului de sarcini privind Servicii de exploataree forestieră masă lemnoasă toate fazele până la drum auto.PDF 315.72 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 55 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza Legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.PDF 427.14 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 56 privind modificarea Hotărârii nr. 43 din 2019 privind stabilirea competenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.PDF 440.89 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 57 privind rectificarea bugetului al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 320.59 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 59 privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al comunei Comandău.PDF 40.73 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 60 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a propr. imobile, teren extr. situat în com. Comandău Ocolul silvic nr. cad. 23683 propr. priv. a com. Comandău și teren intr. parțial situat în com. Comandău.PDF 62.81 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 61 privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegarea a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în jud. Covasna nr. 128 din 28.04.2017, încheiat între jud. Covas.PDF 51.84 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 62 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna.PDF 44.55 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 63 privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4 din 2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI.PDF 36.98 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 64 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 33.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 65 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Comandău.PDF 655.87 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 66 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Comandău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.PDF 535.72 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 67 privind aprobarea modificări și completării Contractului de delegarea nr. 4 din 2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO....PDF 528.58 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 68 pentru aprobarea modificării și completării Statului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciile de salurizare a loc. ECO SEPSI.PDF 410.4 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 69 privind valorificarea materialului lemnos lângă drum auto către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a com. Comandău, jud. Covasna și stabilirea prețului de pornir.PDF 402.99 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 70 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Comandău.PDF 262.97 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 71 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 345.49 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 72 privind aprobarea achiziț. de servicii jur. de consultanță, de asistență și sau repr. de către com. Comandpu, Primăria com. Comandău, Consiliul Local al com. Comandău, pt. promovarea unor acțiuni....PDF 463.58 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 73 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Comandău.PDF 376.23 KB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 74 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău.PDF 328.33 KB

Search

Language