Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 1 Privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți.pdf 983.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 2 Privind acopeerirea definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020.pdf 1.24 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 3 Privind alegerea președintelui de ședință.pdf 645.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 4 Privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4_2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.pdf 4.79 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 5 Privind aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului aditional nr. 5 la Cr. de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in jud. Covasna nr. 128_28.04.2017.pdf 25.72 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 7 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actulizati, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul de investitii Reabilitarea cu apa potabila a localitatii Comandau.pdf 5.54 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 8 Privind asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L..pdf 1.51 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 9 valorificarea materialului lemnos de lângă dr. auto către agenți economici prin licitație pub. din fond for. propr. publ. a comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire APV 2282.pdf 8.36 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 10 privind valorificarea lemnului de foc către populație din fondul forestier proprietate publică a comunei Comandău și stabilire prețului de pornire APV 2283.pdf 1.58 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 11 privind vlorificarea mat. lemn. pe picior către a.e. prin licit. pub. din fondul for. propr. publ. a comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire APV 2292, 2337.pdf 9.91 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 12 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului înscris în CF nr. 23213 al comunei Comandău, domeniul public, nr. 54, jud. Covasna.pdf 5.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 13 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Comandău, jud.Covasna.pdf 41.52 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 14 privind stab. pr. de referință pt. anul 2021 a mat. lemnos pe picior valorificat din fondul for. propr. pub. a com. Comandău.pdf 2.12 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 15 privind modif. HCL 63_ privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe terit. adm. al com. Comandău, pentru anul fiscal 2021.pdf 25.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 16 privind modif. anexei 1 la HCL 64_2020 privind organizarea structurii rețelei școlare în com. Comandău pentru anul 2021-2022.pdf 1.82 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 17 privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului priv. doc. PUZ și apr. PUZ PUZ - Grajd ovine, atelier prelucrare lapte șopron pentru mașini agricole.pdf 96.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 18 privins aprobarea bugetului general al com. Comandău, jud. Covasna pentru 2021.pdf 729.41 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 19 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 711.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 20 privind aprobarea numărului, criteriilor șia cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitr de stt la nivelul com. Comandău.pdf 4.48 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 21 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu ce aparține domeniului public al comunei Comandău, cu destinație de farmacie.pdf 15.63 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 22 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu ce aparține domeniului public al comunei Comandău, cu destinație de cabinet dentar.pdf 15.71 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 23 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu ce aparține domeniului public al comunei Comandău, cu destinație de cabinet medical de familie.pdf 15.66 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 24 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23594 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 11.54 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 25 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23595 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 11.97 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 26 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23461 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 11.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 27 privind asocierea U.A.T. Comandău cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”.pdf 19.41 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 28 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23586, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 32.58 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 29 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23451, în suprafață de 5000 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 27.47 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 30 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23596, în suprafață de 6184 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 33.88 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 31 privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23194, în suprafață de 3942 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 33.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 32 privind privind vânzarea prin licitație publică a terenului sub nr. cadastral 23193, în suprafață de 3942 mp, situat în intravilanul comunei, aparținând domeniului privat al comunei Comandău.pdf 30.97 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 33 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local, pe trimestrul IV și integral pentru anul 2020.pdf 15.75 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 34 privnd aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2021 a bugetului local al comunei Comandău.pdf 25.42 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 35 privind aprobarea Raportului cu inventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Comandău pentru anul 2020.pdf 3.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 36 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, jud. Covasna.pdf 8.57 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 37 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 849.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 38 privind val mat lemnos pe picior către a e prin licitație pub din f prop pub a co Com, jud. C, și stab. prețului de pornire.pdf 14.86 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 39 privind val mat lemnos de lângă drum auto către a e prin licitație pub din f f propr pub a com. Com, jud. Cv și stab. prețului de pornire.pdf 7.12 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 40 privind modif. titlului HCL 33 priv aprob. Rap. cu invent an a bunurilor priv apr. contului de exec. a bugetului local al comunei Comandău, pe trim. IV și int. pt anul 2020.pdf 1.37 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 41 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Comandău nr. 35 din 09.06.2021 privind apr Raportului cu invent anuală a bunurilor ap dom pub și priv al comComan.pdf 1.3 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 42 privind nomin operatorilor economici din rețeaua com a com Com, care vor distribui pro raționalizate către pop la mobilizare sau război.pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 43 privind revocarea HCL nr. 27 privind asocierea U.A.T. com Com. cu alte UAT, în vederea înființării ADI „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”.pdf 1.3 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 44 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II – 2021 a bugetului local al comunei Comandău.pdf 18.6 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 45 Privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, judeţul Covasna.pdf 4.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 46 privind bună gospodărire a comunei Comandău, județul Covasna.pdf 21.96 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 47 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților.pdf 16.84 MB

Search

Language